[𝐏𝐫𝐞-𝐎𝐫𝐝𝐞𝐫] 𝐒𝐡𝐢𝐧 𝐆𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝟏 (𝐏𝐫𝐨𝐭𝐨𝐭𝐲𝐩𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐫 𝐕𝐞𝐫.) – 𝐒𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞𝐥 𝐑𝐢𝐨𝐛𝐨𝐭

2,000,0006,800,000

ETA: Q3/2024

Mã: N/A Danh mục: ,